Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti Smart-CON s.r.o.,

se sídlem Kopretinová 2063/23, Praha 10, IČ 05187664

vydané v souladu s ustanovením § 1752 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv při prodeji zboží.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, kde prodávajícím je společnost Smart-CON s.r.o., se sídlem Kopretinová 2063/23, Praha 10, IČ 05187664 (dále jen „Prodávající“) a kupujícím osoba uzavírající kupní smlouvu s Prodávajícím na základě těchto VOP (dále jen „Kupující“) s výjimkou případů, kdy je v konkrétní kupní smlouvě mezi Prodávajícím a Kupujícím stanoveno jinak.

I. Uzavření kupní smlouvy

1.1. Objednat zboží lze následujícím způsobem:

a) prostřednictvím emailu: [email protected]
b) na telefonním čísle příslušného obchodního manažera

1.2. Bude-li mít Kupující zájem o koupi zboží, vyžádá si před zasláním objednávky od Prodávajícího cenovou nabídku, která bude obsahovat zejména stanovení ceny zboží, které má Kupující v úmyslu od Prodávajícího koupit. Cenovou nabídku Prodávající sdělí Kupujícímu písemně, emailem a/nebo telefonicky na adresu a/nebo číslo sdělené za tímto účelem Kupujícím.

1.3. Objednávka musí obsahovat:

a) označení Kupujícího,
b) přesný popis objednávaného zboží,
c) počty objednaných kusů,
d) předpokládané datum plnění,
e) předpokládanou celkovou cenu objednávaného zboží,
f) emailovou adresu pro potvrzení objednávky.

1.4. Objednávka Kupujícího řádně doručená Prodávajícímu některým ze způsobů stanovených v čl. 1.1. výše je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde doručením potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.

II. Cena

2.1. Ceny zboží budou stanoveny v cenové nabídce dle aktuálního ceníku Prodávajícího, kterou Prodávající sdělí Kupujícímu v cenové nabídce postupem dle čl. 1.2. výše. Není-li uvedeno jinak, je cena vždy uvedena bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen DPH). K cenám se připočítává DPH v aktuální zákonné výši.

2.2. Prodávající si vyhrazuje právo ceny měnit. Ceny uvedené v cenové nabídce jsou pro Prodávajícího závazné pouze po dobu platnosti stanovené v této nabídce. Kupující je oprávněn koupit zboží za ceny uvedené v cenové nabídce, doručí-li nejpozději v poslední den platnosti cenové nabídky objednávku Prodávajícímu. Bude-li mít Kupující zájem o koupi zboží po uplynutí doby platnosti cenové nabídky, je povinen vyžádat si od Prodávajícího novou cenovou nabídku.

III. Platební podmínky

3.1. Prodávající sdělí Kupujícímu podmínky a způsoby platby v potvrzení objednávky, případně je s Kupujícím dohodne v písemné kupní či jiné smlouvě, bude-li mezi nimi uzavírána. Nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím stanoveno jinak, platí, že v závislosti na charakteru a rozsahu předmětu plnění je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím:

a) částečnou či úplnou platbu ceny zboží předem formou bezhotovostního převodu na bankovní účet Prodávajícího na základě zálohové faktury,
b) platbu ceny zboží na dobírku při doručení zboží, kdy platbu v hotovosti přebírá od Kupujícího dopravce. Volbu některého z výše uvedených způsobů platby sdělí Prodávající Kupujícímu v potvrzení objednávky.

3.2. Faktury Prodávajícího jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne jejich vystavení, budou-li faktury doručeny Kupujícímu alespoň 10 dní přede dnem splatnosti.

IV. Přechod vlastnictví

4.1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na Kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.

4.2. Kupující bere na vědomí, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání obchodních značek, průmyslových vzorů, obchodních názvů zboží, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších subjektů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

V. Dodání zboží

5.1. Prodávající zvolí přepravní společnost a podmínky přepravy dle potřeby a tyto sdělí Kupujícímu v potvrzení objednávky, případně je s Kupujícím dohodne v písemné kupní či jiné smlouvě, bude-li mezi nimi uzavírána.

5.2. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku přepravní služby v den objednávky přepravy. K ceně balíku je přičteno balné. Jednotlivé položky jsou vyčísleny na faktuře.

5.3. Zboží je Kupujícímu Prodávajícím odesláno do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, nebude-li v objednávce Kupujícího a/nebo v potvrzení objednávky Prodávajícího stanoveno jinak.

5.4. Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky, a to zejména počet balíků, neporušenost pásky, nepoškození krabice, a to podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto neúplnou nebo poškozenou zásilku Kupující od dopravce převezme, je nezbytné neúplnost nebo poškození popsat v předávacím protokolu dopravce.

5.5. Neúplnost nebo poškození zásilky je Kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na elektronickou adresu [email protected] (elektronickou adresu Prodávajícího), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává Prodávajícímu možnost prokázat dopravci zavinění neúplnosti či poškození a uplatnit na něm náhradu škody.

5.6. Objednané zboží může Kupující po předchozí dohodě vyzvednout v sídle Prodávajícího. Převzetí zboží je možno dohodnout na telefonním čísle příslušného obchodního manažera. V tomto případě je Kupující povinen bezprostředně při předání zboží překontrolovat spolu se zaměstnancem Prodávajícího stav zboží a správnost potvrdit svým podpisem na dodacím listu.

VI. Záruka

6.1. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců, není-li stanoveno jinak. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím v sídle Prodávajícího, nebo ode dne převzetí zboží Kupujícím od přepravce či Prodávajícího v sídle Kupujícího.

6.2. Záruka se vztahuje na vady zboží, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s účelem, ke kterému má sloužit, nebo v rozporu s návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.

6.3. Místo, kde lze uplatnit reklamaci, je sídlo Prodávajícího.

6.4. Kupující je povinen vady písemně oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.

VII. Reklamace a servis

7.1. Prodávající přijímá reklamaci nebo objednávku na pozáruční servis na základě písemného dokumentu, nebo zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu [email protected].

7.2. Při reklamaci nebo na objednávce pozáručního servisu je Kupující povinen uvést svou kontaktní adresu, identifikaci zboží a popis závady zboží.

7.3. Kupující je povinen při reklamaci předložit (přiložit) daňový doklad (kopii daňového dokladu) o koupi zboží od Prodávajícího.

7.4. Po přijetí reklamovaného zboží Prodávajícím, tento rozhodne o oprávněnosti reklamace. Prodávající sdělí Kupujícímu své rozhodnutí o oprávněnosti reklamace nejpozději do 20 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu.

7.5. Důvodem zamítnutí reklamace může být jeden z následujících bodů:

a) mechanické poškození zboží,
b) nevhodné provozní podmínky, např. oxidace vnitřku zařízení, vniknutí kapaliny apod.,
c) používání v rozporu s návodem k obsluze,
d) provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů,
e) vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
f) vliv vyšší moci, jako je požár, přepětí v síti nebo telefonních rozvodech, atmosférické přepětí apod.,
g) používání Prodávajícím neschváleného příslušenství.

7.6. V případě uznání reklamace Prodávajícím bude zboží opraveno do 30 dnů od rozhodnutí Prodávajícího o oprávněnosti reklamace.

7.7. Pokud je závada takového charakteru, že není možné uvést zboží opravou do funkčního stavu, má Prodávající právo dodat Kupujícímu místo původního zboží nové zboží.

7.8. V případě uznané reklamace se záruka na zboží prodlužuje o počet dnů, po které bylo zboží v opravě u Prodávajícího. Případná další záruka na opravené zboží bude stanovena Prodávajícím v rozhodnutí o oprávněnosti reklamace.

7.9. V případě pozáruční opravy je Kupující informován o předběžné ceně opravy, kterou se rozumí očekávaná celková cena opravy. Pokud Kupující s předběžnou cenou souhlasí, je oprava provedena za cenu stanovenou dle pravidel v čl. 7.10. níže. Pokud Prodávající provede diagnostiku závady zboží a Kupující se nevyjádří k cenové nabídce do 20 dnů nebo pokud s vyčíslením předběžné ceny opravy nesouhlasí, Prodávající zboží Kupujícímu vrátí a Kupující uhradí částku za diagnostiku závady a dopravu zboží zpět Kupujícímu. Diagnostika závady bude v takovém případě zpoplatněna dle ceníku Prodávajícího, který Prodávající Kupujícímu sdělí v rozhodnutí o oprávněnosti reklamace.

7.10. Prodávající účtuje Kupujícímu skutečnou cenu opravy (bez poplatku za diagnostiku závady). Pokud v průběhu opravy Prodávající zjistí, že cena opravy přesáhne předběžnou cenu, Prodávající kontaktuje Kupujícího, aby se s ním dohodl na dalším postupu. Kupující je povinen se k novému cenovému návrhu vyjádřit do 14 dnů. Pokud Kupující tak ve stanovené lhůtě neučiní nebo odmítne navýšení ceny opravy, Prodávající zboží Kupujícímu vrátí a Kupující uhradí částku za diagnostiku závady a dopravu zboží zpět Kupujícímu. Zpoplatnění diagnostiky závady bude provedeno dle ceníku Prodávajícího,který Prodávající Kupujícímu sdělí v rozhodnutí o oprávněnosti reklamace.

7.11. Prodávající může pro vrácení zboží z opravy Kupujícímu použít přepravní službu, nebo si jej může Kupující vyzvednout u Prodávajícího osobně.

7.12. Prodávající neručí za data uložená v software zboží. Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby si data či konfiguraci zboží zálohoval.

VIII. Obchodní tajemství

8.1. Smluvní strany jsou povinny při plnění smluv, které se budou řídit těmito VOP, udržovat v tajnosti veškeré informace získané v souvislosti s plněním jednotlivých smluv, tedy zejména veškeré skutečnosti tvořící obchodní tajemství, nezveřejňovat je bez předchozího písemného souhlasu druhé strany třetím osobám a nepoužívat takové informace ve svůj nebo cizí prospěch.

8.2. Předchozí ustanovení platí i po ukončení spolupráce Kupujícího a Prodávajícího a není nijak časově omezeno.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní vztahy z kupních smluv výslovně neupravené v těchto VOP nebo v individuální kupní smlouvě uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí českým právem, zejména ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto VOP. Prodávající oznámí změnu těchto VOP Kupujícímu prostřednictvím emailu, popřípadě písemně poštou, přičemž účinnost změny VOP nastane, nebude-li v oznámení o změně VOP stanoveno jinak, uplynutím 7 dnů ode dne doručení oznámení o změně VOP Kupujícímu. Kupující je oprávněn v této lhůtě změnu VOP odmítnout a uzavřené kupní smlouvy, kterých se změna VOP týká, písemně vypovědět s doručením výpovědi na adresu sídla Prodávajícího.

9.3. Tyto VOP jsou platné od 1.8.2016.